Chất lượng không khí suy giảm

Theo số liệu từ Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội, chỉ số chất lượng không khí (AQI) tại các trạm quan trắc trên địa bàn

Hà Nội giảm hơn 70% bếp than tổ ong

Theo thống kê của Sở TN&MT Hà Nội, 6 tháng đầu năm 2020, thực hiện Chỉ thị 15 về loại bỏ bếp than tổ ong trên địa bàn TP, đến n