HỆ THỐNG ĐANG ĐƯỢC NÂNG CẤP, DỮ LIỆU ĐANG TRONG QUÁ TRÌNH HIỆU CHUẨN