Chọn điểm đo

Chỉ số Chất lượng không khí ngày 24/06/2021 12:00
AQI 40
Tốt
Độ ẩm
65.8%
Nhiệt độ
31.3°C

Không ảnh hưởng tới sức khỏe

Chất lượng không khí tốt, không ảnh hưởng tới sức khỏe.

Nồng độ
Chỉ số

Chỉ số AQI theo các chỉ tiêu quan trắc

(*) Để biết nồng độ giờ cụ thể, vui lòng click vào biểu đồ

Biểu đồ nồng độ các chỉ tiêu quan trắc

(*) Để biết AQI giờ cụ thể, vui lòng click vào biểu đồ

Bảng quy đổi giá trị AQI

Giá trị AQI Đánh giá Ảnh hưởng sức khỏe Màu sắc
0-50 Tốt Chất lượng không khí tốt, không ảnh hưởng tới sức khỏe.
51-100 Trung bình Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số ít người nhạy cảm với ô nhiễm không khí có thể chịu những tác động nhất định tới sức khỏe.
101-150 Kém Những người nhạy cảm có thể gặp phải các vấn đề về sức khỏe. Những người bình thường ít có khả năng bị ảnh hưởng.
151-200 Xấu Những người bình thường bắt đầu có các ảnh hưởng tới sức khỏe. Những người nhạy cảm có thể gặp những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng hơn.
201-300 Rất xấu Cảnh báo ảnh hưởng tới sức khỏe: mọi người có thể bị ảnh hưởng tới sức khỏe nhiều hơn.
301 Nguy hại Cảnh báo khẩn cấp về sức khỏe: Mọi người có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe.

(*) Nhóm nhạy cảm bao gồm: trẻ em, người già và những người mắc bệnh hô hấp

- Số liệu sử dụng để tính toán AQI là giá trị quan trắc trung bình 1 giờ

- QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh ban hành kèm theo Thông tư số 32/2013/TT-BTNMT ngày 25/10/ 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Chỉ số chất lượng không khí (AQI): Tính theo hướng dẫn tại Quyết định1459/QĐ-TCMT ngày 12/11/2019 của Tổng cục Môi trường về việc ban hành Hướng dẫn kỹ thuật tính toán và công bố chỉ số chất lượng không khí Việt Nam (VN_AQI)

Giá trị giới hạn các thông số cơ bản trong không khí

Đơn vị: Microgam trên mét khối (μg/m³)

TT Chỉ số Trung bình 1 giờ Trung bình 8 giờ Trung bình 24 giờ Trung bình 1 năm
1 SO2 350 - 125 50
2 CO 30 10 - -
3 NO2 200 - 100 40
4 O3 200 120 - -
5 Bụi PM10 - - 150 50
6 Bụi PM2.5 - - 50 25

(*) Ghi chú: dấu ( - ) là không quy định

(*) Theo QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh ban hành kèm theo Thông tư số 32/2013/TT-BTNMT ngày 25/10/ 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.