Chọn điểm đo

Chỉ số Chất lượng không khí ngày 21/11/2019 20:00

AQI 146 Nhóm nhạy cảm gặp phải các vấn đề về sức khỏe

Nồng độ

Biểu đồ nồng độ các chỉ tiêu quan trắc

(*) Để biết nồng độ giờ cụ thể, vui lòng click vào biểu đồ