Chọn điểm đo

Chỉ số Chất lượng không khí ngày 19/11/2019 18:00

AQI 54 Nhóm nhảy cảm có thể chịu những tác động nhất định tới sức khỏe

Nồng độ

Biểu đồ nồng độ các chỉ tiêu quan trắc

(*) Để biết nồng độ giờ cụ thể, vui lòng click vào biểu đồ