HỆ THỐNG ĐANG TRONG QUÁ TRÌNH KIỂM ĐỊNH HIỆU CHUẨN

Chọn điểm đo

Chỉ số Chất lượng không khí ngày 22/07/2024 06:00
AQI 38
Tốt
Độ ẩm
78.1%
Nhiệt độ
25.6°C
Nồng độ
AQI

Biểu đồ nồng độ các chỉ tiêu quan trắc

Để biết nồng độ giờ cụ thể, vui lòng click vào biểu đồ

Chỉ số AQI theo các chỉ tiêu quan trắc

Để biết AQI giờ cụ thể, vui lòng click vào biểu đồ

Bảng quy đổi giá trị AQI

Giá trị AQI Đánh giá

Ảnh hưởng sức khỏe con người

0-50 Tốt Chất lượng không khí tốt, không ảnh hưởng tới sức khỏe.
51-100 Trung bình Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, đối với những người nhạy cảm (người già, trẻ em, người mắc các bệnh hô hấp, tim mạch…) có thể chịu những tác động nhất định tới sức khỏe.
101-150 Kém Những người nhạy cảm gặp phải các vấn đề về sức khỏe, những người bình thường ít ảnh hưởng.
151-200 Xấu Những người bình thường bắt đầu có các ảnh hưởng tới sức khỏe, nhóm người nhạy cảm có thể gặp những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng hơn.
201-300 Rất xấu Cảnh báo ảnh hưởng tới sức khỏe: mọi người bị ảnh hưởng tới sức khỏe nghiêm trọng hơn.
300+ Nguy hại Cảnh báo khẩn cấp về sức khỏe: Toàn bộ dân số bị ảnh hưởng tới sức khỏe tới mức nghiêm trọng.

Nhóm nhạy cảm bao gồm: trẻ em, người già và những người mắc bệnh hô hấp

Chỉ số chất lượng không khí (AQI) tính theo hướng dẫn tại Quyết định1459/QĐ-TCMT ngày 12/11/2019 của Tổng cục Môi trường về việc ban hành Hướng dẫn kỹ thuật tính toán và công bố chỉ số chất lượng không khí Việt Nam (VN_AQI).

Giá trị giới hạn các thông số cơ bản trong không khí

Đơn vị: Microgam trên mét khối (μg/m³)

TT

Thông số

Trung bình 1 giờ Trung bình 8 giờ Trung bình 24 giờ Trung bình 1 năm
1 SO2 350 - 125 50
2 CO2 30000 10000 - -
3 NO2 200 - 100 40
4 O3 200 120 - -
5 Tổng bụi lơ lửng (TSP) 300 - 200 100
6 Bụi PM10 - - 150 50
7 Bụi PM2.5 - - 50 25
8 Pb - - 1.5 0.5

Ghi chú: dấu ( - ) là không quy định

Theo QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh ban hành kèm theo Thông tư số 32/2013/TT-BTNMT ngày 25/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.