Chỉ số Chất lượng không khí là gì ?


Chỉ số chất lượng không khí (AQI) là chỉ số được tính toán từ các thông số quan trắc các chất ô nhiễm trong không khí, nhằm cho biết tình trạng chất lượng không khí và mức độ ảnh hưởng đến sức khỏe con người, được biểu diễn qua một thang điểm.

AQI được tính toán bao gồm AQI giờ và AQI ngày. Số liệu sử dụng để tính toán là giá trị quan trắc trung bình 1 giờ, trung bình 8 giờ và trung bình 24 giờ.

AQI tính toán cho từng trạm quan trắc không khí tự động liên tục trong môi trường không khí xung quanh. Mỗi trạm, AQI được tính cho từng thông số, giá trị AQI cuối cùng là giá trị lớn nhất trong các giá trị AQI của mỗi thông số.

Các thông số được sử dụng để tính toán AQI bao gồm: SO2, CO, NO2, O3, PM10 và PM2.5.

Nguồn: Quyết định số 1459/QĐ-TCMT ngày 12/11/2019 của Tổng cục Môi trường