Chọn điểm đo

Số liệu ngày 23-03-2019

AQI 101

Chỉ số AQI chi tiết theo thành phần không khí

____ ____ ____ ____ ____
0 - TỐT 50 - TRUNG BÌNH 100 - KÉM 200 - XẤU 300 - NGUY HẠI

Bảng quy đổi giá trị AQI

Giá trị AQI Đánh giá Ảnh hưởng sức khỏe Màu sắc
0-50 TỐT Không ảnh hưởng đến sức khỏe
51-100 TRUNG BÌNH Nhóm nhạy cảm nên hạn chế thời gian ở ngoài
101-200 KÉM Nhóm nhạy cảm cần hạn chế thời gian ở ngoài
201-300 XẤU Nhóm nhạy cảm tránh ra ngoài, những người khác hạn chế ở ngoài
Từ 301 NGUY HẠI Mọi người nên ở trong nhà

(*) Nhóm nhạy cảm bao gồm: trẻ em, người già và những người mắc bệnh hô hấp