0 50 100 200 300
____ ____ ____ ____ ____
TỐT TRUNG BÌNH KÉM XẤU NGUY HẠI