____ ____ ____ ____ ____
0 - TỐT 51 - TRUNG BÌNH 101 - KÉM 201 - XẤU 301 - NGUY HẠI