HỆ THỐNG ĐANG TRONG QUÁ TRÌNH BẢO TRÌ VÀ NÂNG CẤP

Phấn đấu đến năm 2025, lượng khí thải nhà kính giảm 12,14%


Theo kế hoạch về triển khai hành động tăng trưởng xanh, TP Hà Nội đề ra các chỉ tiêu cụ thể, trong đó, sẽ thực hiện các biện pháp giảm phát thải khí nhà kính với các mục tiêu: Đến năm 2025, lượng phát thải khí nhà kính giảm 12,14% so với mức phát thải năm 2025 khi không có các biện pháp giảm phát thải khí nhà kính (khoảng 6,68 triệu tấn CO2).

UBND TP Hà Nội đã đưa ra các chỉ tiêu nhằm giảm lượng phát thải khí nhà kính. Đến năm 2030, lượng phát thải khí nhà kính giảm 18,71% so với mức phát thải năm 2030 khi không có các biện pháp giảm phát thải khí nhà kính (khoảng 13,76 triệu tấn CO2).

Cụ thể, các sản phẩm được dán nhãn xanh, sinh thái: Tỷ lệ gia tăng các sản phẩm được dán nhãn xanh, sinh thái hằng năm 15%/năm. Các tòa nhà xây mới đáp ứng tiêu chuẩn Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về “Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả”, mã số QCVN 09:2017/BXD (văn phòng, khách sạn, bệnh viện, trường học, khu thương mại, dịch vụ, chung cư, khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp) năm 2025 là 100%.

Trong xây dựng đô thị tăng trưởng xanh, diện tích cây xanh bình quân đầu người khu vực đô thị năm 2025 từ 7,8 đến 8,1m2/người; năm 2030 là 13 - 15m2/người. Tỷ lệ vận tải hành khách công cộng năm 2025 từ 30 đến 35%; năm 2030 là 40 - 45%. Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn quy chuẩn Việt Nam đến năm 2025 là 100%.

Tỷ lệ phân loại chất thải rắn tại nguồn đến năm 2025 là 80% chất thải rắn sinh hoạt tại khu vực đô thị và 50% chất thải rắn sinh hoạt tại khu vực nông thôn được phân loại tại nguồn. Đến năm 2030 là 100% chất thải rắn sinh hoạt tại khu vực đô thị và 70% chất thải rắn sinh hoạt tại khu vực nông thôn được phân loại tại nguồn.

Tỷ lệ xử lý nước thải sinh hoạt tại các khu vực đô thị đến năm 2025 từ 45 đến 50%; đến năm 2030 là 60%.

Trong tiêu dùng bền vững, mức độ giảm tiêu thụ bao bì khó phân hủy tại các siêu thị, trung tâm thương mại và đến năm 2025 từ 70 đến 75%; năm 2030 là 85% và tại các chợ đến năm 2025 từ 65 đến 70%, năm 2030 là 80%.

Tỷ lệ mua sắm công các sản phẩm xanh, sinh thái, đối với các loại hàng hóa trên thị trường có sản phẩm được dán xanh, sinh thái là 100%.

Để hoàn thành các chỉ tiêu trên, UBND TP cũng đã triển khai một số giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu, như: Giáo dục, bồi dưỡng, tuyên truyền nâng cao nhận thức; xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách; giảm phát thải khí nhà kính; xanh hóa sản xuất; xanh hóa lối sống và thúc đẩy tiêu dùng bền vững…

Hà Ánh - Kinh tế & Đô thị