Chọn điểm đo

Số liệu ngày 24-03-2019

Biểu đồ chi tiết thông số từng thành phần không khí

____ ____ ____ ____ ____
0 - TỐT 50 - TRUNG BÌNH 100 - KÉM 200 - XẤU 300 - NGUY HẠI

Giá trị giới hạn theo QCVN 05:2013/BTNMT

TT Chỉ số Trung bình 1 giờ (µg/m3) Trung bình 8 giờ (µg/m3) Trung bình 24 giờ (µg/m3) Trung bình 1 năm (µg/m3)
1 PM2,5 - - 50 25
2 PM10 - - 150 50
3 SO2 350 - 125 50
4 CO 30.000 10.000 - -
5 NO2 200 - 100 40
6 O3 200 120 - -
Ghi chú: dấu ( – ) là không quy định