Chọn điểm đo

Số liệu đến ngày 20-10-2019

AQI 92

Chỉ số AQI theo các chỉ tiêu quan trắc

(*) Để biết AQI giờ cụ thể, vui lòng click vào biểu đồ
____ ____ ____ ____ ____
0 - TỐT 51 - TRUNG BÌNH 101 - KÉM 201 - XẤU 301 - NGUY HẠI

Bảng quy đổi giá trị AQI

Giá trị AQI Đánh giá Ảnh hưởng sức khỏe Màu sắc
0-50 TỐT Không ảnh hưởng đến sức khỏe
51-100 TRUNG BÌNH Nhóm nhạy cảm nên hạn chế thời gian ở ngoài
101-200 KÉM Nhóm nhạy cảm cần hạn chế thời gian ở ngoài
201-300 XẤU Nhóm nhạy cảm tránh ra ngoài, những người khác hạn chế ở ngoài
301 NGUY HẠI Mọi người nên ở trong nhà

(*) Nhóm nhạy cảm bao gồm: trẻ em, người già và những người mắc bệnh hô hấp

- QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh ban hành kèm theo Thông tư số 32/2013/TT-BTNMT ngày 25/10/ 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Chỉ số chất lượng không khí (AQI): Tính theo hướng dẫn tại Quyết định 878/QĐ-TCMT ngày 01/07/2011 của Tổng cục Môi trường về việc ban hành sổ tay hướng dẫn tính toán chỉ số chất lượng không khí (AQI).